emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Agenda

Informatieboekje 2017-2018

 Informatieboekje 2017 - 2018
Beste ouders/verzorgers,
  
Dit informatieboekje voor het schooljaar 2017-2018 bevat allerlei praktische informatie, met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken die voor u van belang zijn. De verdeling van de leerkrachten over de groepen, bijzondere evenementen en belangrijke data staan hierin vermeld. Voor de laatste updateverwijzen we u naar de website van de school www.vijverstee.nl
 
Ook de Vijverstee gaat steeds meer digitaal. Zo wordt onze website steeds interactiever en wordt informatie ofwel via de mail en/of via de website verzonden. Groepennieuws vindt u hoofdzakelijk op de website.
De schoolgids met inhoudelijke informatie kunt u eveneens vinden op de website. Hierin vindt u de informatie over visie, beleid en zaken die voorlangere tijd zijn vast gelegd.
Het is dus van belang om regelmatig op de website te kijken en uw mailbox te checken.
 
Kinderen en hun ouders die dit schooljaar voor het eerst onze schoolbezoeken, heten we van harte welkom. Mocht u nog vragen hebben over de school, dan kunt u gerust langs komen om een afspraak te maken.
Wij wensen u en uw kind(eren) een heel fijn en succesvol schooljaar.
  
Namens het team obs “de Vijverstee”
Gerda Bieleveld Unit directeur.
Geert Speelman Unit coördinator

Gebouwen
OBS De VijversteeDe Fledders 149480 GA Vries0592-542205
Sporthal De Kamp   Oosterkampen19481 Vries  0592-541837
                  

Schooltijden          
                   
         
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Maandag t/m donderdag
 
 
8.30 -14.00 uur
 
8.30 -14.00 uur
 
Vrijdag
 
 
8.30 -12.00 uur
 
8.30 -14.00 uur
 
Wie heeft welke groep /aanwezigheid team


 
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
 
Groep 1
 Johanna
  Johanna
  Johanna
 Els
 Els
 
Groep 2
 Ank
 Ank
Ank
 Marian
 Marian
 
Groep 3 / 4
Paulien
 Caroline
Caroline
 Caroline
Paulien
 
Groep 5
 Marian
 Marian
Annie
 Annie
Annie

 Groep 6 
 Margriet
 Margriet
 Margriet
 Kim
 Kim
 
Groep 7
 Irene Irene
Irene
Fenny
Fenny
Groep 8 
 Yvonne
 Yvonne
 Paulien
Paulien 
 Yvonne
 
 
 
 
 
 
 
 
Int.begeleider
-
-
Aleid
Aleid
Aleid
 
Directie
Gerda
Gerda
Geert
Gerda
Gerda
op afspraak
 
Conciërge
     -
Reina
Reina
Reina
      -
 
 
Verder aan school verbonden:


GymonderwijsTwan Boersma en Aukelien van Dam
Begeleider Passend OnderwijsMarjolijn Smulders
GodsdienstonderwijsJanneke de Ruiter
Humanistisch onderwijsMarga Falke
MuziekonderwijsMarthje Nieuwenhuis
Vrijwilligsters RTHarmke Haanstra, Hilde de Boer en Hilde Lammers
Toezicht plein continuroosterPatricia Schat, Agnes Vos, Kim de Jong, Monique Tienkamp en Reina van der Vliet en personeel zonder lesgevende taken.
Dyslexie begeleidingGernanda Rook
GGDNjiskje de Groot en Judith Groen
ICT-bovenschoolsJohan Velleman

Opvang continurooster


Voor het overblijven, nemen de kinderen hun eigen lunch mee van huis. Het drinken wordt in de groepen ingezameld en daarna in de koelkasten gezet. De kinderen eten samen met hun groepsleerkracht en gaan daarna een half uur naar buiten. Het toezicht op de beide pleinen gebeurt door personeel zonder les-gebonden taken samen met vrijwilligers, waaronder ouders.

Buitenschoolse opvang:


De buitenschoolse opvang biedt de kinderen vanaf 4 jaar tot het moment waarop zij de basisschool verlaten, een prettig ‘thuisklimaat’, waar zij buiten de schooltijden kunnen verblijven. Deze opvang vindt plaats in leeftijdsgroepen. Onder deskundige begeleiding kunnen de kinderen er spelen, zich in eigen tempo ontwikkelen, ontspannen en deelnemen aan verschillende activiteiten. De BSO is er voor vrije tijd van de kinderen. De kinderen kunnen alleen of met anderen, buiten of binnen, allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar zoals spelmateriaal, (lees)boeken, computer(spelletjes), internet, knutselmateriaal en kook- en bakmateriaal. Ouders kunnen rekenen op gegarandeerde opvang van hun kind.
De BSO de Opstap vindt plaats in de Vijverstee. 0592 - 54 26 36
 
Skid kinderopvangbiedt het volgende aan:
VSO (voorschoolse opvang)   07.00- 08.30 uur            Op BSO de Opstap
NSO (na schoolse opvang)     14.00- 18.00 uur            Op BSO de Opstap          
Vakantie dagen                        07.30- 18.00 uur            Op BSO de Opstap
Verlengde opvang vanaf 07.00 uur of tot 18.30 uur is mogelijk op aanvraag.
 
Voorinformatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Afdeling plaatsingen        plaatsingsmedewerkster:  Marieke Ausema.
SKID kinderopvang, Spijkerboorsdijk 3, 9468 CG Annen   0592 - 30 41 90
www.skidkinderopvang.nl plaatsingen@skidkinderopvang.nl


Contact met de schoolleiding


Wilt u een gesprek met de Unitcoördinator of Unitdirecteur, een rondleiding of kennismaking met onze school dan kunt u altijd even binnenlopen om een afspraak te maken. Zij zijn alle dagen aanwezig, behalve op de vrijdag(dan alleen op afspraak). U kunt ook bellen met de school 0592- 54 22 05 of mobiel 06 - 40 44 56 74.
 
Contact met de leerkrachten

Alle ouders worden in oktober, februari en juni uitgenodigd voor een gesprek over hun kind(eren). Voor de ouders met kinderen met extra zorg is er een extra contact moment in april. Bij vragen kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de groepsleerkracht. 


Excursies

De groepen 1 t/m 7 gaan eens per jaar op een educatieve excursie naar de Kiep, de kinderboerderij van Visio de Brink. De overige excursies staan gepland in de kalender of worden gedurende het schooljaar op de website en in het Vijverblad aangekondigd.
 

Fotograaf

De fotograaf komt elk jaar langs om individuele en/of groepsfoto's te maken. U bent echter niet verplicht deze te kopen.


Fruit-drinken-trakteren op school

Vanuit school proberen wij gezond eten te stimuleren. U kunt hierbij denken aan een boterham, fruit, groente en iets te drinken (melkproducten) in een goed af te sluiten beker. Ook als uw kind jarig is, mag hij of zij natuurlijk trakteren. Wij geven de voorkeur aan een “gezonde” traktatie. Liefst niet te groot en beslist geen cadeautjes. De leerkracht wil graag hetzelfde als de leerlingen. Het is niet de bedoeling dat ook de andere leerkrachten getrakteerd worden. Vanaf groep 3 krijgt de jarige een verjaardagskaart. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje horen niet op school uitgedeeld te worden.
 

Gymrooster

De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van een vakdocent gym in sporthal De Kamp.
Gymkleding en goed sportschoeisel is gewenst.
Wilt u voor de kleuters schoentjes kopen zonder veters? Deze worden op school bewaard
 
 Dinsdag
 Woensdag
Groep 3/4
 13.15-14.00
13.15-14.00
 Groep 5
 12.30-13.15
12.30-13.15
 Groep 6 
 10.45-11.30
10.45-11.30
 Groep 7
 10.00-10.45
10.00-10.45
 Groep 8
 09.15-10.00
 09.15-10.00
 
 
 
Heeft uw zoon of dochter het laatste uur gym dan is het de bedoeling dat u hem/haar rechtstreeks van De Kamp haalt.
 
Zit uw kind op de BSO? Dan regelt de BSO, in samenspraak met de gymleerkracht, het brengen en halen.
 
Gymkleding en goed sportschoeisel (geen zwarte zool) is verplicht.

Wilt u voorde kleuters schoentjes kopen zonder veters? Deze worden op school bewaard.GGD

Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00uur)  jgz@ggddrenthe.nl 


HVO/GVO


Groep 5             GVO      dinsdag (10.45 - 11.30)
Groep 6             HVO      donderdag (10.15 - 11.00)
 

Informatieavond

Op woensdag13 september wordt er een infoavond gehouden. U krijgt informatie over de werkwijze en methoden binnen de groep. Voor de groepen 3, 4, 7 en 8 begint de avond om 19.00 uur. Voor de groepen 1, 2, 5 en 6 om 20.00 uur.
 

Kijkavond

De leerlingen laten op de jaarlijkse kijkavond aan de ouders de werkstukken, schriften en projecten zien.

Margedagen

In dit schooljaar is er scholing voor de leerkrachten en zijn er vergaderingen gepland in de schooluren van de kinderen. Dit noemen wij margedagen. De kinderen zijn op deze dagen vrij.
 
Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouder– en personeelsleden, die zitting hebben voor een periode vandrie jaar. Bevoegdheden van de MR zijn reglementair vastgelegd. Belangstellende ouders kunnen altijd een vergadering bijwonen. MR-leden staan vermeld in de adressenlijst.
 
Ouderverenigingen ouderbijdrage

De oudervereniging is een vereniging waar de ouders van de leerlingen van obs De Vijverstee vrijwillig lid kunnen worden. Indien men lid wordt verplicht men zich tot het betalen van het lidmaatschap van € 15,00 per kind dat op DeVijverstee zit. Het bedrag wordt het liefst middels een automatische incasso geïnd. Wilt u het lidmaatschapsbedrag (€15,00 per leerling) zelf over willen maken dan kan dat onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) op rekening van de OV NL43 RABO 03665 78 286 t.n.v. oudervereniging.
De oudervereniging organiseert in samenwerking met het team meerdere activiteiten voor de leerlingen. Te denken valt aan Sinterklaas, het kerstfeest, pleinfeest en de musical van groep 8 e.d. Deze activiteiten worden bekostigd uit het lidmaatschapsgeld, omdat deze activiteiten namelijk niet door het ministerie worden vergoed.
 
Rapporten

De leerlingen krijgen vanaf groep 2, twee keer per jaar een rapport mee (zie kalender).
 
Schoolregels

Overal waar mensen in een groep functioneren, zijn regels nodig. Als iedereen de regels consequent blijft hanteren zal het gevoel van veiligheid toenemen. De belangrijkste regels hangen in ieder klaslokaal.
Het meenemen van mobiele telefoons is toegestaan, maar worden tijdens de lessen onder beheer gehouden door de leerkrachten.
 
Schoolreizen

Dit jaar zijn schoolreizen in september gepland. U ontvangt van de leerkracht te zijner tijd informatie over de bestemming, datum en kosten. Het bedrag voor de schoolreizen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.
 
Vakantieregeling en margedagen 2017-2018
1e schooldag
maandag 4 september 2017
 
Herfstvakantie
maandag 23 oktober 2017
vrijdag 27 oktober 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december 2017
vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
maandag 26 februari 2018
vrijdag 2 maart 2018
Goede Vrijdag / Pasen
vrijdag 30 maart 2018
maandag 2 april 2018
Koningsdag
Vrijdag 27 april 2018
 
Meivakantie /Hemelvaart
maandag 30 april 2018
vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
 
Zomervakantie
maandag 23 juli 2018
vrijdag 31 augustus 2018

Margedagen

Dinsdag 10 oktober 2017
Vrijdag 23 februari 2018
Woensdag 11 april 2018 (Baasis personeel dag )
Voor de download versie klikt u op onderstaande link
Informatieboekje 2017-2018

Informatieavond

19-09-2018
Maandag 24 september is er een informatieavond voor alle groepen.
De avond begint om 19.00 uur voor de ouders van groep 3, 4/5 en 8. Om 20.15 uur starten de leerkrachten van groep 1,2,6 en 7

Om 20.00 uur vindt in het speellokaal een korte voorlichting plaats door de sportbuurtcoach en onze kinderfysiotherapeut.
Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u tijdens de pauze hier aanschuiven.

Activiteit IVN Vries

19-09-2018
Toveren met herfstvruchten. IVN Vries organiseert op 10 oktober een sfeervolle herfstactiviteit in het atelier van Plaats de Wereld.Van 15.00 uur tot 17.00 uur kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar toverdozen maken met kleurrijke herfstvruchten.Zie je je al je eigen herfstlandschap in het klein maken?Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan voor 4 oktober op bij Judith Bekink, Stichting TRIAS, tel. 06-29105721 of mail naar judith.bekink@stichtingtrias.nl

Even voorstellen

18-09-2018
Hallo allemaal, 

Een aantal van jullie hebben mij misschien al een keer gezien. Deze week ben ik namelijk begonnen met mijn stage in de kleutergroep 1/2 bij juf Els. Mijn naam is Ella Maij Schimmel en ik ben 23 jaar en ik kom op de maandag en dinsdag meedraaien. Ik ben derdejaars pabo student. Ik zal tot ongeveer februari in deze groep zitten. Ik wilde heel graag op deze school stage lopen, omdat er een prachtig nieuw gebouw is gekomen en de visie mij erg aansprak. Ik zal dan ook zeker leuke lessen gaan geven en en andere uitdagende dingen met de kinderen gaan doen. In Assen volg ik de rest van de opleiding en hier woon ik ook. Ik kijk er naar uit om het komend halfjaar in deze groep te zitten. Samen met juf Els en de kinderen zal ik er iets leuks van maken!

Groeten, 

Ella Maij Schimmel  

Krentenbaard

03-09-2018
Beste mensen,


Bij de start van het nieuwe schooljaar is bij een aantal kinderen krentenbaard vastgesteld. Bij constatering adviseren wij de huisarts te bezoeken. Voor meer info klik hier.


Daarnaast hebben we een melding gekregen van Waterpokken op de crêche!

Vijverblad Special Edition

17-07-2018
Een speciaal Vijverblad met veel informatie over de nieuwe school en over de start van het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw.

Vijverblad extra editie