emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Informatieboekje 2018-2019

 Informatieboekje 2018 - 2019
Best ouders / verzorgers
 
Dit informatieboekje voor het schooljaar 2018-2019 bevat allerlei praktische informatie, met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken die voor u van belang zijn. De verdeling van de leerkrachten over de groepen, bijzondere evenementen en belangrijke data staan hierin vermeld. Voor de laatste update verwijzen we u naar de website van de school www.vijverstee.nl
 
Ook de Vijverstee gaat steeds meer digitaal. Zo wordt onze website steeds interactiever en wordt informatie ofwel via de mail en/of via de website verzonden. Groepennieuws vindt u hoofdzakelijk op de website.
De schoolgids met inhoudelijke informatie kunt u eveneens vinden op de website. Hierin vindt u de informatie over visie, beleid en zaken die voor langere tijd zijn vast gelegd.
Het is dus van belang om regelmatig op de website te kijken en uw mailbox te checken.
 
Kinderen en hun ouders die dit schooljaar voor het eerst onze schoolbezoeken, heten we van harte welkom. Mocht u nog vragen hebben over de school,dan kunt u gerust langs komen om een afspraak te maken.
Wij wensen u en uw kind(eren) een heel fijn en succesvol schooljaar.
 
 
Namens het team obs “De Vijverstee”
Gerda Bieleveld Unit directeur.
Geert Speelman Unit coördinator
 
 
Gebouwen. 3
Schooltijden. 3
Veiligheid rond de  school: 3
Wie heeft welke groep / aanwezigheid team.. 3
Verder aan school verbonden: 3
Opvang continurooster 4
Buitenschoolse opvang: 4
Contact met de schoolleiding. 4
Contact met de leerkrachten. 4
Excursies en culturele mobiliteit 4
Fotograaf. 4
Fruit-drinken-trakteren op school: 4
GGD..5
Gymrooster 5
HVO/GVO.. 5
Informatieavond. 5
Kijkmomenten. 5
Margedagen. 5
Medezeggenschapsraad. 5
Onderwijsinhoudelijk. 5
Ouderverenigingen ouderbijdrage. 6
Rapporten. 6
Schoolregels. 6
Schoolreizen. 6
Vakantieregelingen margedagen 2018-2019. 6
Telefoon en mailadressen. 6
Kalender 8

 
Gebouwen 
OBS De Vijverstee De Fledders 14 9481 GA Vries     0592 - 54 22 05
Sporthal De Kamp  Oosterkampen 1   9481 AK Vries     0592 – 54 22 05

Schooltijden
         
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Maandag t/m donderdag
 
 
8.30 -14.00 uur
 
8.30 -14.00 uur
 
Vrijdag
 
 
8.30 -12.00 uur
 
8.30 -14.00 uur
  
Veiligheid rond de  school:
De kleuters mogen vanaf 08.15 uur door hun ouders in de klassen worden gebracht.De kinderen vanaf groep 3 blijven op het plein. De leerkrachten halen de kinderen om 8.25 uur van het plein, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.
Als u met de auto komt, dan mag u voorbij de gele strepen bij de uitgang parkeren.
Regels van de school gelden ook wanneer ouders er zijn. We rekenen erop dat u bij het halen en brengen uw kind zelf ook attent maakt op de regels. De pleinregels hangen in ieder lokaal en staan op de website.
 
Wie heeft welke groep / aanwezigheid team
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Groep 1
Johanna
Johanna
Johanna
Manon
Manon
Groep 2
Els
Els
Els
Els
Els
Groep 3
Marian
Marian
Marian
Annie
Annie
Groep 4 / 5
Kim
Kim
Margriet
Margriet
Margriet
Groep 6
Paulien
Annie
Paulien
Paulien
Paulien
Groep 7
Manon
Manon
Yvonne
Yvonne
Yvonne
Groep 8
Irene
Irene
Irene
Resa
Resa
Coördinator passend onderwijs
-
-
Aleid
Aleid
Aleid
Directie
Gerda
Gerda
Gerda
Gerda
Gerda
Conciërge
-
Reina
Reina
Reina
-


Verder aan school verbonden:
Unitcoördinator                          : Geert Speelman (opafspraak)
Begeleider Passend Onderwijs      : MarjolijnSmulders en Els Sloot
GGD                                         : Njiskjede Groot en Judith Groen
Godsdienstonderwijs                : Janneke de Ruiter
Gym onderwijs                         : Hans Wolthuis
Humanistisch onderwijs           : Marga Falke
ICT-bovenschools                    : Stichting Baasis Johan Velleman
Muziekonderwijs                      : Minka Zaal
Vrijwilligsters RT                      : Hilde Lammers
Toezicht plein continurooster   : personeel met ondersteuning van de ouders.

Opvang continurooster
Voor het overblijven, nemen de kinderen hun eigen lunch mee van huis. Het drinken wordt in de groepen ingezameld en daarna in de koelkasten gezet. De kinderen eten samen met hun groepsleerkracht en gaan daarna een half uur naar buiten.Het toezicht op het plein gebeurt door het personeel samen met vrijwilligers/ouders.
 
Buitenschoolse opvang:
De buitenschoolse opvang biedt de kinderen vanaf 4 jaar tot het moment waarop zijde basisschool verlaten, een prettig ‘thuisklimaat’, waar zij buiten de schooltijden kunnen verblijven. Deze opvang vindt plaats in leeftijdsgroepen. Onder deskundige begeleiding kunnen de kinderen er spelen, zich in eigen tempo ontwikkelen, ontspannen en deelnemen aan verschillende “atelier”activiteiten.De BSO is er voor vrije tijd van de kinderen. De kinderen kunnen alleen of met anderen, buiten of binnen, allerlei activiteiten ondernemen. Hiervoor zijn verschillende middelen beschikbaar zoals spelmateriaal, (lees)boeken,computer(spelletjes), internet, knutselmateriaal en kook- en bak-materiaal. Ouders kunnen rekenen op gegarandeerde opvang van hun kind.
De BSO de Opstap vindt plaats in de Vijverstee. 0592 - 54 26 36
 
Skid kinderopvang biedt het volgende aan:
BSO (na schoolse opvang)   14.00 - 18.00 uur           
“Het Sterrenschip”          
Vakantie dagen                     07.30 - 18.00 uur           
“Het Sterrenschip”
 
Voorinformatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:
Afdeling plaatsingen: plaatsingsmedewerkster:  Marieke Ausema.
SKID kinderopvang Spijkerboorsdijk 3   9468 CG Annen   0592 - 30 41 90
www.skidkinderopvang.nl           plaatsingen@skidkinderopvang.nl
 
Contact met de schoolleiding
Op maandagochtend van 08.15 tot 09.00 houdt de Unitdirecteur spreekuur. U kunt dan gewoon even binnenlopen voor een gesprek of met een vraag.
Wilt u op een ander tijdstip een gesprek met de Unitdirecteur, een rondleiding of kennismaking met onze school dan kunt u een afspraak maken U kunt bellen met de school of mobiel 06 - 40 44 56 74.
 
Contact met de leerkrachten
Alle ouders worden in oktober, februari en juni uitgenodigd voor een gesprek over hun kind(eren). Voor de ouders met kinderen met extra zorg is er een extra contact moment in april. Bij vragen kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de groepsleerkracht.
 
Excursies en culturele mobiliteit
De groepen 1 t/m 7 gaan eens per jaar op een educatieve excursie naar de Kiep, de kinderboerderij van Visio de Brink.
Groep 4/5 gaan naar het Hunebedmuseum. Groep 6 gaat naar het Gevangenismuseum. Groep 7 gaat naar het Drents museum. Groep 8 brengt een bezoek aan Kamp Westerbork. De overige excursies staan gepland in de kalender of worden gedurende het schooljaar op de website en in het Vijverblad aangekondigd.
 
Fotograaf
De fotograaf komt elk jaar langs om individuele en/of groepsfoto's te maken. U bent echter niet verplicht deze te kopen. Dit schooljaar 17 juni 2019.
 
Fruit-drinken-trakteren op school:
Vanuit school proberen wij gezond eten te stimuleren. U kunt hierbij denken aan een boterham, fruit, groente en iets te drinken (melkproducten) ineen goed af te sluiten beker. Als uw kind jarig is, mag hij of zij natuurlijk trakteren. Wij geven de voorkeur aan een “gezonde” traktatie. Liefst niet te groot en beslist geen cadeautjes. De leerkracht wil graag hetzelfde als de leerlingen. Het is niet de bedoeling dat ook de andere leerkrachten getrakteerd worden. Vanaf groep 3 krijgt de jarige een verjaardagskaart. Uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje horen niet op school uitgedeeld te worden.


GGD
Een afspraak maken voor het spreekuur kan via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Vermeld in de e-mail altijd de naam, de geboortedatum en de school van de leerling.
088-2460246 (ma-vr  08.00 - 16.00 uur)  jgz@ggddrenthe.nl
 
Gymrooster 
De groepen 3 t/m 8 krijgen gymles van een vakdocent gymnastiek in sporthal De Kamp.
De kleuters gymmen in het speellokaal op De Vijverstee.
 
Woensdag
 8.30 - 9.30 uur groep 3
 9.30 -10.30 uur groep 4/5
10.30 -11.30 uur groep 6
12.00 -13.00 uur groep 7
13.00 -14.00 uur groep 8
 
 
Hans Wolthuis
 
 
 
 
 
 
 
HVO/GVO
Groep 4 / 5        GVO      donderdag 12.30-13.15 uur en 13.15-14.00 uur
Groep 6             HVO      donderdag 10.15 uur tot 11.00 uur
 
Informatieavond 
Op 24 september wordt er een infoavond gehouden. U krijgt informatie over de werkwijze en methoden binnen de groep. Voor de groepen 3 ,4, 7 en 8 begint de avond om 19.00 uur tot 20.00 uur. Om 20.00 uur is er een voorlichting van de buurt coachen kinderfysio. Om 20.20 uur start de informatie voor de groepen 1, 2, 5 en 6.
 
Kijkmomenten
Nu we gestart zijn met het IPC-onderwijs (projectonderwijs) kunnen de kinderen in overleg met de leerkracht u vaker uitnodigen om in de klas te kijken naar waar ze mee bezig zijn.
 
Margedagen
In dit schooljaar is er scholing voor de leerkrachten en zijn er vergaderingen gepland soms in de avonduren maar ook overdag in de schooluren van de kinderen. Wanneer dit tijdens de schooluren plaatsvindt noemen wij dit margedagen.De kinderen zijn op deze dagen vrij.
 
Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit ouder– en personeelsleden, die zitting hebben voor een periode van drie jaar. Bevoegdheden van de MR zijn reglementair vastgelegd. Belangstellende ouders kunnen altijd een vergadering bijwonen. MR-leden staan vermeld in de adressenlijst.
 
Onderwijsinhoudelijk
De schoolgids ontvangt u in september per mail en staat ook op de website van de school.
 
Oudervereniging en ouderbijdrage
De oudervereniging is een vereniging waar de ouders van de leerlingen van obs De Vijverstee vrijwillig lid kunnen worden. Indien men lid wordt verplicht men zich tot het betalen van het lidmaatschap van € 15,00 per kind dat op De Vijverstee zit. Het bedrag wordt het liefst middels een automatische incasso geïnd. Wilt u het lidmaatschapsbedrag (€15,00 per leerling) zelf over maken dan kan dat onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) op rekening van de OV NL43 RABO 03665 78 286 t.n.v. oudervereniging.
De oudervereniging organiseert in samenwerking met het teammeerdere activiteiten voor de leerlingen. Te denken valt aan Sinterklaas, het kerstfeest, pleinfeest en de musical van groep 8 e.d. Deze activiteiten worden bekostigd uit het lidmaatschapsgeld, omdat deze activiteiten namelijk niet door het Ministerie worden vergoed.
 
Rapporten
De leerlingen krijgen vanaf groep 2 twee keer per jaar een rapport mee (zie kalender).

Schoolregels
Overal waarmensen in een groep functioneren, zijn regels nodig. Als iedereen de regels consequent blijft hanteren zal het gevoel van veiligheid toenemen. De belangrijkste regels hangen in ieder klaslokaal.
Het mee nemenvan mobiele telefoons is toegestaan, maar worden tijdens de lessen onder beheer gehouden door de leerkrachten.
 
Schoolreizen                                                                                                      Dit jaar zijn de schoolreizen in september gepland. U ontvangt van de leerkracht informatie over de bestemmingen datum. Het bedrag voor de schoolreizen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.Voor dit jaar zijn de bedragen voor groep 1,2,3 en 6  € 20,-, groep 4/5 € 15,-, groep 7 € 25,- engroep 8 € 50,-. Wilt u dit bedrag overmaken op NL 89 RABO 0366 5904 56
Vakantieregeling en margedagen 2018-2019
Vakantiedata *)
 Van
Tot en met
1e reguliere schooldag                maandag 3 september 2018
Herfstvakantie                            maandag 22 oktober 2018             vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie                             maandag 24 december 2018         vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie                       maandag 18 februari 2019             vrijdag 22 februari 2019
Goede Vrijdag en 2e Paasdag        vrijdag 19 april 2019                   maandag 22 april 2019
Meivakantie                               maandag 29 april 2019                vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart                                maandag 27 mei 2019                 vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag                           maandag 10 juni 2019
Zomervakantie                           maandag 15 juli 2019                  vrijdag 23 augustus 2019
 
Margedagen                            Maandag10 september 2018
                                               Woensdag9 januari 2019
                                               vrijdag15 februari 2019
 
Margemiddagen                       donderdag20 december 2018
                                               vrijdag21 december 2018
 
Margemiddag groep 1 t/m 4     woensdag5 december 2018
 
Telefoon en mailadressen
 Personeel
 
 
Obs De Vijverstee
school
0592 - 54 22 05
Directie.Vijverstee@stichtingbaasis.nl
Gerda Bieleveld
Unitdirecteur
0592 - 54 22 05
0592 - 29 14 76
06 - 40 44 56 74
G.Bieleveld@stichtingbaasis.nl
Geert Speelman
Unitcoördinator
0592 - 54 22 05
0592 - 29 14 76
06 - 57 36 57 44
G.Speelman@stichtingbaasis.nl
 
Aleid Saaltink
Coördinator Passend Onderwijs
0592 - 54 22 05
A.Saaltink@stichtingbaasis.nl
Ank Greiner
leerkracht groep 2
0592 - 54 22 05
A.Greiner@stichtingbaasis.nl
Marian de Jong
leerkracht groep 3
0592 - 54 22 05
M.deJong@stichtingbaasis.nl
Margriet Jasperse
leerkracht groep 4/5
0592 - 54 22 05
M.Jasperse@stichtingbaasis.nl
Annie Kaput
leerkracht groep 3 en 6
0592 - 54 22 05
A.Kaput@stichtingbaasis.nl
Hans Wolthuis
vakleerkracht gym
0592 - 54 22 05
H.Wolthuis@stichtingbaasis.nl
Yvonne Makkinga
leerkracht groep 7
0592 - 54 22 05
Y.Makkinga@stichtingbaasis.nl
Els Bremer
leerkracht groep 2
0592 - 54 22 05
E.Bremer@stichtingbaasis.nl
Kim Rademaker
leerkracht groep 4/5
0592 - 54 22 05
K.Rademaker@stichtingbaasis.nl
Irene Schuiling
leerkracht groep 8
0592 - 54 22 05
I.Schuiling@stichtingbaasis.nl
Paulien de Vries
leerkracht groep 6
0592 - 54 22 05
P.deVries@stichtingbaasis.nl
Johanna Weurding
leerkracht groep 1
0592 - 54 22 05
J.Weurding@stichtingbaasis.nl
Resa Boersma
leerkracht groep 8
0592 - 54 22 05
R.Boersma@stichtingbaasis.nl
Manon Koster
leerkracht groep 1 en 7
0592 - 54 22 05
M.Koster@stichtingbaasis.nl
Marjolijn Smulders
Begeleider Passend Onderwijs
0592 - 54 22 05
M.Smulders@stichtingbaasis.nl
Reina van der Vliet
Conciërge
0592 - 54 22 05
R.vdVliet@stichtingbaasis.nl
Meta de Vries
Onderwijsassistent
0592 - 54 22 05
 
 
 
 
 
MR-leden
 
 
 
Jan Harms
Jurryt Vellinga
Mariët Tuitman
Mirre Dieleman
Yvonne Makkinga
Margriet Jasperse
Aleid Saaltink
Paulien de Vries
Voorzitter
 
 
 
PMR
PMR
PMR
PMR
 
 
 
 
 
 
Oudervereniging
 
 
 
Nienke Timmer
Hilde van den Berg
Esther Hammink
Yvonne ter Braak
Anne-Marie Homan
Suzanne van der Steen
Marion Dik
Jolanda Hulzebos
Manon Koster
Johanna Weurding
Voorzitter
Penningmeester
 
 
 
 
 
 
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding
0592 - 544153
06 - 51800244
 
 
 
 
 
Stichting Baasis
 
 
Suzanne de Wit
algemeen directeur -bestuurder
050 - 409 69 20
info@stichtingbaasis.nl


Voor de download versie klikt u op onderstaande link
Informatieboekje 2018-2019

Lampionnetje lopen bij de bewoners van Hoeve Loevenstein!

11-11-2019
Op 11 november mochten we met beide kleutergroepen op bezoek komen bij de bewoners van hoeve Loevenstein in Donderen. Dit gebeurt inmiddels al een aantal jaren en zowel de bewoners als de kinderen genieten hier erg van.
We hebben de kinderen opgesplitst in 3 groepen zodat we allemaal tegelijk in een huiskamer op bezoek konden gaan om Sint Maarten liedjes te zingen. De bewoners hebben de mooie lampionnen uitgebreid bewonderd en de kinderen kregen zelfs nog een beker ranja en een speciale traktatie na het zingen! Ouders/grootouders die mee waren, hartelijk bedankt voor het vervoer en de begeleiding!     

Kijkavond lampionnen en IPC

11-11-2019
Op donderdag 7 november waren de deuren van de Vijverstee 's avonds geopend om te kijken naar de prachtige lampionnen van de kinderen en de IPC leerwanden van elke groep. 
Hieronder een impressie

Nieuwe spellen van oud-papiergeld

11-11-2019
Elke eerste maandag van de maand wordt het oud papier opgehaald. Van dit geld kunnen wij als school extraatjes doen, bijvoorbeeld nieuwe spellen kopen. 
Deze spellen kunnen wij toevoegen aan onze spelletjeskast: 
  • Tik tak boem
  • Triominos
  • Rummikub
  • Vos laat los!

schoolontbijt groep 4

05-11-2019
Het was lekker.
Ik wil het nog wel een keer doen.
Jam jam jam jam!
Emma en Geke.


Vanmorgen hebben wij genoten van het schoolontbijt. De kinderen mochten hun eigen broodje smeren tijdens het lopend buffet. 

De dag starten met een gezond ontbijt: waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? Beginnen met een ontbijt geeft je vijf voordelen. Dit zijn de vijf eenvoudige vuistregels om ze te onthouden.
1. ontbijten geeft je energie
2. ontbijten levert voedingsstoffen
3. ontbijten helpt je stoelgang
4. ontbijten houdt je gezond 
5. ontbijten is lekker en gezellig
Voor meer informatie: www.schoolontbijt.nl

bag2school

04-11-2019
Vanmorgen zijn de zakken van bag2school opgehaald. Groep 8 heeft goed geholpen bij het inladen.

Iedereen bedankt voor de vele zakken die zijn ingeleverd. De organisatie kan hier veel mensen blij mee maken.
We krijgen later te horen hoeveel kilo het was en hoeveel geld het heeft opgeleverd voor de school.