We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

MedezeggenschapsraadInformatie MR De Vijverstee
Basisschool De Vijverstee heeft zoals iedere school een MR.
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met school te maken hebben.

De Wet Medezeggenschap op Scholen (2007) en het Medezeggenschapsregelement bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR.

De belangrijkste punten hierbij zijn:
  • iedereen krijgt de mogelijkheid om zijn belangen naar voren te brengen;
  • alle partijen kunnen hun standpunten toelichten en indien nodig verdedigen;
  • er is een openheid, zowel binnen de MR als naar de school toe.

De MR mag met de directie van De Vijverstee alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen.

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:
  • Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan, de klachtenregeling
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse zaken op school

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR.

Op dit moment zitten de volgende mensen in onze MR:                                         
Denise Busz - Voorzitter (oudergeleding)
Manon Bultstra-Koster -Secretaris (personeelsgeleding)
Annemiek Heikamp -  Noltulist (oudergeleding)
Roely Jans - Lid (personeelsgeleding)
 
Onze MR vergadert ongeveer eens per zes weken. Onder de tab 'agenda' op deze site staan de vergaderdata gepland.
 
Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

Heeft u vragen, opmerkingen, onderwerpen die u op de agenda wilt zetten of wilt u gewoon eens een vergadering bijwonen, stuur ons dan even een email naar mr.vijverstee@stichtingbaasis.nl of spreek één van de MR-leden aan op het schoolplein.

Leden

zie bovenstaande tekst