We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord
emailadres wachtwoord
Onze School
Ouders
Leerlingen
Praktisch
Nieuws
Foto's Video's Agenda

Ondersteuning voor de leerlingen

Wie ben ik?
Mijn naam is Renate de Grijs en ik werk als IB-er (intern begeleider) op maandag, dinsdag woensdag en donderdag op Obs de Vijverstee Vries.


Wat doet een IB-er?
De verantwoordelijkheid voor de organisatie van de ondersteuning van de leerlingen ligt bij de Co√∂rdinator Passend Onderwijs(CPO) ofwel intern begeleider(IB). In principe verleent de leerkracht ondersteuning van leerlingen in de klas. Indien nodig wordt deze ondersteuning uitgebreid en krijgt een leerling extra ondersteuning van een onderwijsassistent(e) binnen of buiten de klas. De CPO ondersteunt de leerkrachten bij hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de plannen en de naleving van de gemaakte afspraken. De eindverantwoordelijkheid van de leerlingenondersteuning ligt bij de directie.

De CPO volgt de ontwikkeling van alle kinderen, samen met de leerkrachten. Zij streeft ernaar voor ieder kind de aandacht en ondersteuning te organiseren die het nodig heeft. De onderwijsbehoeften, of dit nu meer uitdaging of extra begeleiding op cognitief gebied of begeleiding qua gedrag en werkhouding is, zijn leidend voor het onderwijsaanbod op de Vijverstee.

Op cognitief gebied meet en analyseert de CPO samen met de leerkracht structureel de leeropbrengsten van de kinderen. Wij doen dit door het afnemen van de methode gebonden toetsen en de toetsen uit het leerlingvolgsysteem van Cito, door observatie en gesprekken met de leerlingen en ouders.

Cito is een leerlingvolgsysteem op het gebied van o.a. spelling, woordenschat, technisch lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden en rekenen. De Citotoetsen worden in de groepen 3 t/m 7, twee keer per jaar(januari/juni) afgenomen. In groep 2 wordt in januari en juni Cito Rekenen voor Kleuters afgenomen, in oktober en april Cito Signalering Beginnende Geletterdheid. De leerlingen van groep 8 maken in januari de Cito M8-toetsen en in april de Cito Eindtoets.

Samen met het team brengt de CPO de resultaten van de toetsen in kaart.
Op schoolniveau gebruiken we de Drie Dee Monitoring. Met dit instrument kijken we kritisch naar onszelf als school, sporen verbeterpunten op en starten waar nodig met een ontwikkeltraject op een bepaald gebied.
Op groepsniveau kijken we naar verbeterpunten o.a. qua klassenmanagement en instructie in de groep met behulp van de groepsmonitoring. 
Tijdens leerlingenbesprekingen bespreken de CPO en de leerkrachten de resultaten op individueel niveau. Na analyse van de gegevens worden er - bij extra ondersteuning - Individuele Handelingsplannen, Ontwikkelingsperspectieven of Leerlingenoverzichten gemaakt. De leerkrachten bespreken deze met de ouders. De CPO schuift bij zo'n gesprek aan, indien gewenst.

De eindopbrengsten(score Cito Eindtoets)worden door de onderwijsinspectie gemonitord en meegenomen als indicator voor het meten van de onderwijskwaliteit van de school. 

De ouders

Voor een goede ontwikkeling van de leerling is overleg tussen ouders en groepsleerkracht noodzakelijk. Wij voeren dan ook regelmatig oudergesprekken en ouder en kind gesprekken. De ouders kennen hun kind als geen ander en de leerkracht is de professional op het gebied van schoolontwikkeling van kinderen. Om kinderen te betrekken bij hun eigen leerontwikkeling worden ook de kinderen (vanaf groep 5) bij de gesprekken uitgenodigd.

Meer en uitgebreide informatie omtrent de leerling ondersteuning en/of informatie over externe instanties (GGD, schoolmaatschappelijk werk, logopedie, etc.) vindt u in onze schoolgids.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via de school.